Беше проведено информационно събитие, посветено на екологичната мрежа „Натура 2000“ във Видин

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Монтана проведе информационно събитие, посветено на екологичната мрежа „Натура 2000“ във Видин. То премина под надслов: „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ и е част от мащабна национална кампания.

Екологичната мрежа „Натура 2000“ е разработена в изпълнение на насоките на Европейската комисия и в съответствие с изискванията на Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, като и на Директивата за опазването на дивите птици.

В регионалния форум взеха участие представители на областната и общинските администрации, Басейнова дирекция, ловни стопанства, природни паркове, регионални дирекции по горите, научни звена, музеи, неправителствени организации, земеделски производители, браншови сдружения, местния бизнес и други.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.