Община Видин осигурява работа на над 60 безработни от уязвими групи

Над 60 безработни от уязвими групи ще започнат работа към община Видин.

Oбщата цел на проекта е да бъде създаден и приложен ефективен и иновативен междусекторен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Видин. Той е насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и на предаването й  през различни поколения.

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” се предвиждат допълнително обучение по български език за децата и учениците от уязвими групи, както и занимания със застрашени от отпадане от училище ученици.

Над 60 души ще получат трудова заетост по проекта в продължение на 11 месеца, 100 безработни и неактивни лица ще посетят публични презентации за насърчаване на самостоятелна заетост.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.