Държавен фонд „Земеделие” обяви Индикативния график за Кампания 2022

Разплащателна агенция публикува Индикативния график за предстоящите оторизации до края на годината по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2022-ра година. Графикът е обявен на сайта на институцията.

Първото плащане към фермерите ще бъде направено по преходната национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството. Стопаните ще получат първи транш по схемата от 1 до 10 ноември. Субсидиите по схемата за преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството, са предвидени да бъдат наредени в периода от 10 до 20 ноември.

Целта е бюджетът по схемата да бъде изплатен в максимален обем още при първия транш. Оторизациите по схемите за обвързана подкрепа в сектор Животновъдство, заложени в Индикативния график, ще започнат от началото на декември. Преводите по 8-те отделни схеми ще се извършат поетапно – до 20 декември. В периода 10-20 декември ще бъде разплатена и помощта с най-голям бюджет – по Схемата за единно плащане на площ.

Субсидиите по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения” ще бъдат преведени в същия период. От пресцентъра на Държавен фонд Земеделие са категорични, че ще направят всичко възможно за да се изплати финансовата подкрепа по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите” преди Нова година – от 20 до 30 декември.

Средствата ще бъдат изчислени по първоначалния слой „Площи допустими за подпомагане” при условие, че Фондът своевременно разполага с данните в него. От институцията напомнят на кандидатите, заявили схемите и мерките на директните плащания, че индикативният график е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите плащания към тях.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.