Общинският съвет във Видин ще заседава утре

В предварителния дневен ред на форума са включени 16 точки. По-важни сред тях са актуализация на бюджетната прогноза до 2025-та година, размера на местните данъци и такси за следващата година, както и поемането на общински дълг за финансирането и на изпълнението на проекти.

На съветниците ще бъде предложено да одобрят План-сметка за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране в съоръжения и инсталации на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Видин през 2023-та година.

Местният парламент трябва да одобри и промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Видин, както и на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. На гласуване ще бъдат подложени и предложенията за поемане на общински дългове за финансиране на изпълнението на два проекта.

Единият е „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Видин”, а другият е „Доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – град Видин – Втора фаза“. Съветниците ще трябва да се произнесат и по предложение за включване на Община Видин в Европейска група за териториално сътрудничество „Еврорегион Среден Дунав“.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.