Сдружение „Бъдеще днес“, в качеството си на партньор по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”, чрез общи мерки в трансграничния регион“ с проектен код: ROBG-383, сключи договори с избрани изпълнители за разработване на мерки за безопасност на движението за избягване на животозастрашаваща ситуация на пътя и за прилагане на механизъм за насочване на маршрута. Дейностите са част от Работен пакет „Разработване на 3 съвместни механизма за улесняване на свързването на вторични и третични пътни възли към TEN-T инфраструктура“, в рамките на който беше проведена и кампания за повишаване на осведомеността, относно безопасността на движение. Основната цел на проекта е да се подобри проводимостта на Паневропейските транспортни коридори № 4, № 7 и № 9 в трансграничния регион на България и Румъния, чрез преодоляване неудобството на невралгичните участъци в рамките на европейските коридори. Проектът предвижда също рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Велико Търново с обща дължина 6.097 км; модернизация на 514 м местни пътища/улици в Калафат, Румъния с трансгранично значение, които директно свързват градския възел с пристанището.

Проектът се финансира по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФФР) и от държавните бюджети на Румъния и България. Общата стойност на проекта е 4 769 687,25 евро. Партньори по проекта са Община Велико Търново (България), Община Калафат (Румъния) и Сдружение „Бъдеще днес“ – гр. Видин (България).