До края на януари се удължава приемът за предложения на млади земеделски стопани

До 31 януари се удължава приемът на проекти по подмярка „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

Процедурата е насочена към подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на младите стопани в България. Допустими кандидати по подмярката са земеделски производители – физически лица, еднолични търговци или еднолични дружества с ограничена отговорност, които отговарят на три условия. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е левовата равностойност на 15 милиона и 500 хиляди евро, като подпомагането за един млад фермер е в размер на левовата равностойност на 25 000 евро.

Желаещите да участват по процедурата следва да имат предвид, че в рамките на настоящия прием имат възможност да се възползват от безвъзмездно изготвяне на бизнес план и предоставяне на консултантски услуги. Удължаването на срока до 31 януари ще даде възможност повече кандидати да се подготвят и да окомплектоват всички документи, както и ще се гарантира по-ефективно и ефикасно управление на финансовите средства.

А данните на информационната система за управление и наблюдение показват, че от старта на приема на документи по подмярката – 1 ноември 2022-ра година до 6 януари 2023 година са подадени близо 350 проектни предложения със заявена финансова помощ в размер на 8 милиона и 700 хиляди евро.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.