Финансова подкрепа за санирането на многофамилни жилищни сгради ?

Община Видин има намерение за оказване на финансова подкрепа относно санирането на многофамилни жилищни сгради. Това съобщиха от пресцентъра на администрацията. В тази връзка Цветан Ценков ще предложи на местния парламент да одобри финансова помощ в размер на една трета от необходимата сума за кандидатстване по процедурата.

Във връзка с проведената информационна среща и големия интерес от страна на гражданите към процедурата “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I”, кметът на Община Видин Цветан Ценков ще внесе предложение в Общинския съвет за финансова подкрепа на Сдруженията на собствениците, които подадат документи за кандидатстване. Финансирането от общинския бюджет се предвижда да бъде по 2 лева на квадратен метър с ДДС от разгънатата застроена площ на сградата, което представлява една трета от определените референтни стойности по цитираната процедура.

От подкрепата ще могат да се възползват Сдруженията на собствениците, които са подали всички изискващи се документи за кандидатстване, съгласно обявените Насоки. Финансовата помощ ще бъде изплащана на принципа на възстановяване на разходите срещу представени документи, приемно-предавателни протоколи и банкови платежни нареждания в периода, следващ крайната дата за кандидатстване пред Министерството на регионалното развитие и благоустройство, а именно – 31-ви май тази година. Към настоящия момент общинската администрация подготвя условията и образците на документите (договор и заявление от Сдруженията на собствениците за финансово подпомагане), които до края на следващата седмица ще бъдат публикувани в интернет страницата на общината.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.