Новини

Община Видин ще ползва бюджетната линия за подготовка на проекти

Община Видин ще ползва бюджетната линия: „Подкрепа за успешна подготовка и изпълнение на проекти по Програмата за развитие на регионите 2021-ва / 2027-ма година“. Общата й стойност е близо 280 хиляди лева, а периодът за реализация е 5 месеца. В обученията ще участват 30 общински служители.

Източник на финансиране на бюджетната линия е Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-та / 2020-та година, процедура „Подкрепа за бенефициентите за ефективно и ефикасно изпълнение на проекти“. Предвидените дейности в бюджетната линия са подбрани целесъобразно и отговарят на основните потребности на целевата група, която са служителите на община Видин, поясни ресорният заместник-кмет по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова.

Списъкът с примерни теми за постигане на целите на програмата включва: Интегрирани териториални инвестиции; Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд; Развиване на съществуващи индустриални зони; Усвояване потенциала на природните дадености; Инфраструктура за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници.

Повишаването на знанията в различни области чрез обмен на опит и добри практики и доставката на компютри и оборудване за обезпечаване на работата на структури от общинската администрация, отговорни за подготовка и изпълнение на проектите е предпоставка за достигане на високо ниво на усвояване на средствата чрез Европейските фондове при споделено управление.