Новини

До 1 декември земеделските стопани кандидатстват за помощта „de minimis“

До 1 декември стопаните могат да кандидатстват за помощта „de minimis“. Припомняме, че Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” одобри по схемата бюджет в размер на 47 милиона и 500 хиляди лева.

От 20 ноември до 1 декември земеделските производители, които развиват своята дейност в секторите „Животновъдство”, „Пчеларство” и „Растениевъдство”, могат да подадат заявления за подпомагане по помощта de minimis. Тя се предоставя за покриване на част от разходите за изхранване на животните през зимния сезон и за осигуряване на подготовката за реколта 2024-та година. одобреният по схемата бюджет от 47 милиона и 500 хиляди лева се разпределя както следва – за сектор Животновъдство, в това число и пчелен мед се отпускат 23 750 000 лева. Същата сума се отпуска и за сектор „Растениевъдство”. Помощта de minimis се предоставя за направленията: едри преживни животни, дребни преживни животни, пчелни семейства, плодове и зеленчуци, оранжерийни култури, винени лозя, маслодайна роза, тютюн. Заявленията за подпомагане се приемат в Общинските служби по земеделие към Областните дирекции на земеделското министерство. Документи се подават по постоянен адрес на физическото лице и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице. Кандидатстването се извършва лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от Държавен фонд „Земеделие”. Припомняме, че помощта de minimis, която се предоставя на един земеделски стопанин или предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро за период от три последователни бюджетни години.