ИнформацияНовини

Във Видин започна изпълнението на младежки проект за опознаване и опазване на културно-историческото наследство   

Сдружение „Консулт груп“

Проектът „Старите столици Видин и Велико Търново – културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“  е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2023 – 2025г

Идентификационен номер на договора: 25-00-93/07.12.2024
Срок на изпълнение на проекта: Дати – от  01/01/2024 г.  до  30/06/2024 г.

Във Видин започна представяне пред обществеността на проекта „Старите столици Видин и Велико Търново – културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“, който се финансира Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2023 – 2025 г., Министерство на младежта и спорта.  Проектът се изпълнява  от Сдружение „Консулт груп”, гр.Видин и е със срок за изпълнение от 1 януари до 1 юли 2024 година.

Проблемът, който екипът ни идентифицира са високите нива на безработица сред младежите, както и понижената им мотивация за търсене или започване на работа. Като организация с основна дейност в гр. Видин, работим в подкрепа и насърчаване на младежката активност и професионално развитие, а опитът ни показва, че е необходима история, нещо, което да впечатли въвлече младежите, което да провокира техния интерес и да ги насърчи да търсят, да знаят и да действат.

Затоа и целта на проекта „Старите столици Видин и Велико Търново – културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ е да насърчава младежкото включване и заетост чрез информиране, опозпознаване и съхраняване на културно-историческото наследство и традиции в старите столици Видин и Велико Търново

Идеята е, след като установим чрез проучване специфичните нужди на младежите от целевите региони, нагласата и познанията им в сферата на културното и историческо наследство и мотивацията им за включване на пазара на труда, да разработим специализирано учебно съдържание за насърчаване на младежката заетост, активност и откриване на алтернативи за реализация в сферата на културата и туризма в старите български столици – Видин и Велико Търново

Целевата група по проекта, включва ученици, студенти и безработни младежи от района на Видин и Велико Търново. За участие в проектните дейности ще се спазват европейските принципи на свободен достъп, равнопоставеност, и недопускане на дискриминация по който и да е признак – пол, раса, религия и др. Младежките активности ще се профилират според възрастовия състав на целевите групи: лица на възраст от 15 до 19 г.; от 20 до 24 г. и от 25 до 29 г. Планираме включване на 90 младежи –  по 45 от Велико  Търново и 45 от Видин – преки участници в обученията, дискусиите, семинари, визити и доброволческа работа.  В проекта е планирано да вземат участие минимум 10% лица в неравностойно положение от пряката

Участието на целевите групи предвижда различни форми на комуникация и неформално учене, учене чрез правене. Всички дейности и работата с младежите в проекта се основават на диалога, активната комуникация и участие, където всеки може да сподели и представи идеите си, да зададе въпроси или теми на дискусии. Тази свобода във взаимоотношенията ще помогне на целевите групи в процеса на приобщаване, социализация и мотивация, ще им донесе повече удовлетвореност в ежедневната работа.

 Проведена е откриваща пресконференция по проекта, на която са представени целите, дейностите и очакваните резултати, провежда се он-лайн проучване за нагласите на младите хора за намиране на заетост чрез дейности в областта на културно-историческото наследство.  Всеки желаещ да се включи в анкета за проучване възможностите, които предлага културно-историческото наследство на територията на страната и конкретно във Видин и Велико Търново, може да го направи на този линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLp_BlZfsIH4Jc5me6clCfx6oZFgVg59AXZkQz5CKIWPXblA/viewform

Този материал е създаден в рамките на Проект „Старите столици Видин и Велико Търново – културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ с № НПИМД-КО1-ОБЛ-128/2023, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2023 г. Идентификационен номер на договора:25-00-93/07.12.2023 г. Цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „Консулт Груп“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.