Новини

Близо 18 600 000 лева е бюджетът на община Белоградчик за 2024г.

Близо 18 милиона и 600 хиляди лева е бюджетът на община Белоградчик за 2024 година. Той бе приет по време на заседание на местния парламент в скалния град.

Общо 17 точки бяха включени в предварителния дневен ред на Общинския съвет в Белоградчик. Едно от предложенията, разгледани по време на заседанието бе закриване на процедура по финансово оздравяване на община Белоградчик за 2023 година. Въпреки изложените мотиви, бившият кмет и настоящ общински съветник Борис Николов се обяви против предложението.

В крайна сметка предложението бе одобрено. По време на форума съветниците приеха и Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2024-2028 година. Тя е отворен управленски документ и може да търпи изменения в целите и приоритетите си – подчерта Неофит Петков, главен специалист в община Белоградчик. Одобрена бе и годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024 година. Предимно с гласовете на управляващата коалиция бе приет и бюджетът на община  Белоградчик за настоящата година. Той е в размер на близо 18 600 000 лева, като поименният списък с капиталови разходи е малко над 1 980 000 лева.

Съветниците одобриха и Програма за управление на мандат 2023-2027 година на община Белоградчик. Усилията ще бъдат насочени в четири основни приоритета – отбеляза Стела Шаличева, секретар на общинската администрация. Гласувано бе решение и относно възлагане на превози от автобусни линии от областната и общинска транспортна схема на територията на община Белоградчик.

Общинските съветници приеха отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Белоградчик за 2023 година. Одобрена бе Общинската програма за закрила на детето за настоящата година. В края на заседанието се разгоря дебат във връзка с постъпило инвестиционно намерение, касаещо общинската болница в Белоградчик.