Новини

Александър Чирков е почетен гражданин на Белоградчик, откъдето започва и неговата кариера като медик

Един от големите таланти в медицината – проф. д-р Александър Асенов Чирков е почетен гражданин на Белоградчик. Кариерата на най-известния български кардиохирург Александър Чирков е започнала в Белоградчик като завеждащ хирургическото отделение на градската болница след напускането на един друг известен български коремен хирург – проф. Георги Златарски.

Професор Чирков е роден е на 27 януари 1938 г. в гр. Лом. Личното му име по рождение е Фарук. В рода му медицината е на особена почит – чичо му, брат на баща му, е завършил през 1943 г. медицина в Хайделберг – Германия, а бабата на дядо му Василиса Чиркова, която е от гръцки произход, е била професор по медицина и лекар на семейството на Лев Николаевич Толстой, в Русия.

Проф. Александър Чирков завършва средното си образование в Ломската гимназия през 1955 г. и  медицина във Висшия медицински институт – София през 1962 г. От същата година до 1966 г. е кооординатор и хирург в Белоградчишката болница, поемайки длъжността от проф. Георги Златарски. Световно известен кардиохирург. Заминава през 1966 г. за Западен Берлин, където специализира при известния кардиохирург проф. Бюхлер. Остава там като лекар в Университетската болница, после се прехвърля в Западна Германия – в университета във Франкфурт на Майн и в университета във Фрайбург, където е професор от 1981 г. През 1984 г. се завръща в България, поканен от акад. Атанас Малеев, ректор на Медицинската академия и заместник-министър на здравеопазването. Извършва първата сърдечна трансплантация в България и на Балканите през 1986 г. Дълги години е директор на болницата „Св. Екатерина“. Проф. Чирков печели световна популярност и признателност за професионализма си в сферата на сърдечните болести, операции. През 1986 г. извършва в София първата трансплантация на сърце в целия Източен блок от Европа и в  България. Спасил е стотици човешки животи,  напусна ни на 24.11.2020 г., оставяйки солидни блага за развитието на лекарската професия в цялата страна.

Договор № BG05M9OP001-2.056-0025-C01 по Проект № BG05M9OP001-2.056-0025 „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Видин и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.