Новини

Мирка и Драга от ТВ Рома – любимки на видинските деца от квартал „Нов път“ 

Ако общността има нужда от еталони, то ромските журналисти неизменно стават ролеви модели и обект на подражание: момичетата от Факултета искат да са „като кака Кремена” и като Виолета Драганова по Канал 1. Децата от  квартал „Нов път” във Видин сочат Мирка и Драга от ТВ Рома  за свои любимки. Това сочат редица изследвания и публикации за ромите в България.

На 22 години Виолета Драганова става водеща на сутрешния блок на Канал 1 на БНТ.   Момичето “говори английски като американка и български език като професор по стилистика.” Попада в Канал 1 след като три години работи в етническата програма „Комшулук“ на пловдивската обществена телевизия. “Не крия произхода си. Но не искам да гледат на мен като   на маймунка, която се е научила да говори.” Най-видното лице на видинската „Рома“ ТВ е  Драга. В репортажа, който bTV прави за Рома ТВ, Драга е почти главният герой. Тя води “Актуално интервю”, Мирка е свежата струя, която отразява ромските празници, а 19-годишният Драго води спорта, държи и ресора за НПО и полицията. Млади и амбициозни с изградени   житейски критерии, Виждат ползата от образованието за младите хора като възможност да бъдат  конкурентноспособни на трудовия пазар. Не пестят нелицеприятните краски за ромската  безработица, от която произтича ромската несполука; липсата на образование като причина за  социалната пасивност на ромите и псевдо-ромска интелигенция, от която страда общността. Чрез тях се очертава образа на бъдещата социално-ангажирана и политически отговорна интелигенция. Според Хауърд Гарднър да бъдеш социално или междуличностно интелигентен е способността да разбираш мотивацията на другите хора и да успееш да осъществиш ползотворно сътрудничество с тях.

Договор № BG05M9OP001-2.056-0025-C01 по Проект № BG05M9OP001-2.056-0025 „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Видин и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.