Новини

Първата ромска кабелна телевизия в страната – TV „Рома“ е създадена във Видин

Първата ромска кабелна телевизия в страната – TV „Рома“ е създадена във Видин през 1998 година, от видинчанина Петър Филипов. Семейството на Петър е трудолюбиво и предприемчиво. Бащата Стефан Филипов е възпитал двамата си сина и дъщерята с труд. Самият той е работил на цял живот на три места, докато през деветдесетте години рухва видинската промишленост. Първата и единствена ромска телевизия излъчва 2-3 часа на ден, в неделя – повече. Екипът на телевизията преминава професионално обучение, как се прави телевизия.

Програмата включва новинарски емисии на живо, собствени предавания и документални филми, както и първите новини на ромски език. Има новини – на български и ромски, „Ромшоу“ – с игра и предметни награди, детско неделно шоу „Междучасие“, което водят местните жители Драга и Нели. Детското шоу на живо събира в малкото студио по 30-40 деца. За целта нареждат празните касети за хляб, покриват ги с покривка и дечицата сядат върху тях. Предаването има преди всичко образователен характер. Петър съзнава, че прави телевизия с просветителска мисия, която му изглежда по-важна от икономическата страна на телевизията. Децата пишат до телевизията си всеки ден, рисуват картинки и ги подаряват. Наред с предаванията ТВ „Рома“ прави и новогодишно предаване, с гости от Македония, хумористично и други. В хумористичното театро роми разиграват училище на живота.  ТВ „Рома“ преустановява своята дейност през 2008 година  заради финансовата криза.   

Договор № BG05M9OP001-2.056-0025-C01 по Проект № BG05M9OP001-2.056-0025 „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Видин и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.