Новини

Сдружение „Бокая“ в партньорство с Asociatia „Tinerii 3D“ изпълниха проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456

Постигната беше основната цел на проекта, а именно насърчаване използването на иновативни механизми за повишаване на обществената чувствителност по отношение на проблемите на околната среда и климатичните промени, посредством изграждане и утвърждаване капацитета на младите хора за ефективно планиране и управление на климатичните промени.

ИЗПЪЛНЕНИ БЯХА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

•          Осигуряване на възможности за неформално и информално учене за образователно и професионално развитие на младежките работници за постигане на висококачествена индивидуална практика и развитие на организациите и системите за младежка работа. В проведеното обучение за младежки работници в периода 17.06.2023-30.06.2023 г. в гр. Видин,  присъстваха 4 участника- двама от България и двама от Румъния.

•          Подпомагане на професионалното развитие на младежките работници за предоставяне на качествена младежка работа на местно, регионално, национално, европейско и международно равнище.

•          Насърчаване на младите хора и младежките работници да са по-активни участници в общественият живот на своята общност посредством включването им в обществено значими кампании, насочени към опазване на околната среда и противодействие на климатичните промени; За целта беше реализиран младежки обмен в периода 28.05.2023-14.06.2023 г. в гр. Видин, с общо 28 участника от България и Румъния и по един ръководител от двете държави.

•          Развитие на креативността на участниците чрез включването им в различни практически задания, насочени към овладяване на знания и умения за изготвяне на цялостна стратегия за опазване на околната среда посредством използването на цифрови инструменти.

•          Овладяване на умения за критично мислене при младите хора и младежките работници, посредством усвояване на нови техники и похвати за анализиране, синтезиране, оценяване и прилагане на информация, събрана чрез наблюдение, опит, размисъл, с цел разрешаване на конкретен проблем;

•          Осигуряване на възможност за овладяване на ключови умения, като работа в екип, комуникационни умения, гражданска активност и социална солидарност и др.

Проект “Let’s do it together – a green future for our planet” с №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456, беше изпълнен в периода 01.06.2022-31.08.2023 г.

Сдружение „Бокая“ и Сдружение „Tinerii 3D“ благодарят на всички взели участие в инициативата.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.