Новини

Първата действаща ромска кабелна телевизия н страната TV „Рома“ е във Видин

През 1998 година, тридесетгодишният Петър Филипов създава първата за страната ромска телевизия, не където и да е, а във Видин. Гледа се във видинския ромския квартал „Нов път“.  Петър е обикновен човек – собственик на телевизия, тя е една от трите кабеларки във Видин и покрива само местния квартал. Петър влага голяма амбиция в тази си работа. Квартал „Нов път“ във Видин е особен. Там живеят само роми. Преселил ги е на едно място още кметът Бончев през 1936 г. Дал на семейство по 150 лева, безплатен дървен материал и тухли, но в замяна на подаръка ги натикал между българските и турските гробища. В „Нов път“ днес компактно живеят хиляди хора, според местните  – 12 000.

Шефът на TV „Рома“ създава телевизионно студио – също в квартал „Нов път“, в едната от двете семейни къщи. В другата Петър живее със семейството и родителите си. Телевизията си Петър прави през 1998 г. от нищото. Първо се увлякъл по камерите, заработвал с тях по сватби. После купил още камери – сега има пет, издействал разрешение, направил студио, включило се семейството, наел на работа и приятели. През 1998 година в TV „Рома“ работят 10 души на заплата. Телевизията кандидатства пред Европейския ромски център в Будапеща с проект, който да ѝ позволи да закупи нова, модерна дигитална техника DVC, и после ще се стреми към лиценз за национален кабелен оператор. Рекламодатели тогава почти няма, а кабелната такса от 5 лева повечето ползватели не я плащат.

Договор № BG05M9OP001-2.056-0025-C01 по Проект № BG05M9OP001-2.056-0025 „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Видин и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.